Vývoj a výroba linky na výrobu pletiva z hexagonálneho drôtu – produkt ASPHALTNET

Navigation:
  • Home <
  • Vývoj a výroba linky na výrobu pletiva z hexagonálneho drôtu – produkt ASPHALTNET


 

Stručný popis projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie unikátneho technologického celku pre spracovanie oceľového drôtu do podoby nového produktu určeného pre segment stabilizačných stavebných prvkov. Táto aktivita bude napĺňaná prostredníctvom zákazkového vývoja, obstarania a uvedenia do prevádzky inovatívnej výrobnej linky určenej pre sériovú výrobu nového produktu ASPHALTNET. Tento produkt predstavuje výstužnú sieť asfaltových povrchov, ktorej použitím výrazne vzrastá životnosť vozovky. Oproti klasickým zváraným výstužným sieťam bude zložený zo šesťhranného dvojsekrétového oceľového pletiva s priečne vloženými oceľovými prútmi bez zváraných spojov. Pre možnosť širokého uplatnenia pre rôzne asfaltové povrchy ako sú napríklad frekventované vozovky pre kamiónovú dopravu, letiskové dráhy a pod., bude nová linka schopná produkovať ASPHALTNET v troch základných variáciách. Hlavným cieľom projektu je spustenie bezproblémovej sériovej výroby všetkých variant ASPHALTNETu s možnosťou okamžitého uplatnenia v praxi, prostredníctvom už zakontrahovanej spolupráce. Hlavný cieľ projektu

prispeje svojim naplnením k udržaniu zamestnanosti a celkovému ekonomickému rozvoju nášho podniku sídliaceho v Brezovej pod Bradlom, kde bude samotný projekt realizovaný.


Poskytovateľ pomoci

Názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


Orgán implementácie fondov:  RO_OPVaI - Riadiaci orgán OP Výskum a inovácie

IČO:  00164381


Vyhlasovateľ

Subjekt:  Ministerstvo hospodárstva SR

Orgán implementácie fondov: SORO_OPVaI_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR

IČO:  00686832

Adresa:  Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov


Operačný program:  Operačný program Výskum a inovácie

Žiadateľ:  NOVAS MACHINERY s.r.o.

Žiadaná výška NFP:  350 055,00 €

Schválená výška NFP:  350 055,00 €

Výzva:  OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

Vyhlasovateľ výzvy:  Ministerstvo hospodárstva SR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
Partneri: --
Miesto realizácie - VÚC:  Trenčiansky kraj


Linka pre viac informácii: https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=6de84a0c-1f2a-4d25-9b27-126ac826b066